ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು
ಶ್ರೀ. ವಜುಭಾಯ್ ವಲಾ

 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು

  ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು, ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗದಗ