2019-20 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ ಕೋರ್ಸುಗಳು:


1) ಎಂ.ಎ.-(ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ).new

 

2) ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ- ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್‌ (ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್).new

 

3) ಎಂ.ಎ.- (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ).new

 

4) ಎಂ.ಎ – ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್.new

 

5) ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಜಿಯೋಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ (ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಿಐಎಸ್).new

 

6) ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ – (ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ).new

 

7) ಎಂ.ಬಿ.ಎ. – ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿರ್ವಹಣೆ/ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ.new

 

8) ಎಂ.ಎಸ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ (ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ / ಗ್ರಾಮೀಣ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ / ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ).new

 

9) ಎಂ.ಕಾಂ. – ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತೆ/ ಸಹಕಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ.new

 

10) ಎಂ.ಪಿ.ಹೆಚ್.( ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ).new