ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು:


ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಎಂಎ (ಪಿಎ), (ಡಿಇ), ಎಂ_ಎಸ್ಸಿ (ಡಿಎ).new

 

ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಫೋಟೋಕಾಪಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ.new

 

ಪುನರಾವರ್ತಕರ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂ.ಎ(ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಆರ್) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಛಾಯಾಪ್ರತಿ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ (ಎಫ್‌ಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ), ಎಂ.ಪಿ.ಎಚ್..new

 

ಪುನರಾವರ್ತಕರ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂ.ಎ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಛಾಯಾಪ್ರತಿ ಎಂ.ಎ(ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಆರ್), ಎಂ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.new

 

ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಫೋಟೊಕಾಪಿ ಫಸ್ಟ್‌ಸೆಮಿಸ್ಟರ್_ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ (ಎಫ್‌ಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ) ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್.new

 

ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಫೋಟೊಕಾಪಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ -ಎಂಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ,ಎಂ ಕಾಮ್.new

 

ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಫೋಟೋಕಾಪಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂ.ಎ (ಆರ್ಡಿಪಿಆರ್) ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ (ಜಿಐಎಸ್) ಎಂಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ.new

 

ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಫೋಟೊಕಾಪಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂ.ಎ (ಆರ್ಡಿಪಿಆರ್) ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ (ಜಿಐಎಸ್) ಎಂಪಿಹೆಚ್.new

 

ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಫೋಟೋಕಾಪಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಜನವರಿ 2020.new

 

ಎಂಬಿಎ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯ ಕೋಷ್ಟಕ.new

 

ಎಂಬಿಎ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಶುಲ್ಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ.new

 

ಎಂಬಿಎ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ.new

 

ಮರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ.new

 

ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ.new

 

ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್ / ಜುಲೈ 2019 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ / ಫೋಟೋಕಾಪಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯ ಆಹ್ವಾನಗಳು.new

 

ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ / ಜನವರಿ 2019 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ / ಫೋಟೋಕಾಪಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯ ಆಹ್ವಾನಗಳು.new

 

ಉತ್ತರ ಕಿರುಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ / ಫೋಟೋಕಾಪಿ.new

 

ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಜುಲೈ 2019 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ / ಫೋಟೋಕಾಪಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯ ಆಹ್ವಾನ.new