ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ
ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ ಜೆ. ಸಿ.

 

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಭಾರ)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗದಗ

:9480865009
:fo.ksrdpru@gmail.com, pragna.paramitha@gmail.com