ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 150 ನೇ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ: