ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗದಗಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು