ಭಾರತೀಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ
ದಿನಾಂಕ: 27/07/17
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ
ದಿನಾಂಕ: 26/07/17


ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತರಗತಿಗಳ ಆರಂಭ

Opening of Classes for the year 2017-18
Opening of Classes for the year 2017-18.