ಕುಲಸಚಿವರು
ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಸುರೇಶ ವಿ. ನಾಡಗೌಡರ

 

 ಎಂ.ಎ. ಎಲ್ಎಲ್ .ಎಮ್. ಪಿಎಚ್.ಡಿ.
ಕುಲಸಚಿವರು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗದಗ

:9448267338
:registrarksrdpru@gmail.com, svnadagoudar@rediffmail.com

                                             ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ