ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಸಭೆ-2020Sports day2
Sports day1

ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡೆಗಳು-2019DSC_0630

s1

Sports1
DSC_0699

s2

ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡೆಗಳು-2018DSC_2569

DSC_2624
DSC_2444

DSC_2880

ಡಾ. ವೀರೇಶ್‌ಕುಮಾರ್ ಬಸವರಾಜ್ ವಿಜಾಪುರ


ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಐ / ಸಿ)

Profile