ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು:


ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಗಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ತಂಡದ ರಚನೆ.

 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಗಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ.

 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಗಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.

 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ (ಎನ್ಎಡಿ)

 

ಎಸ್ ಸಿ – ಎಸ್ ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ತಾರತಮ್ಯ ದೂರುಗಳು

 

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣ

 

ಲೋಗೋ ಮತ್ತು ಮೋಟೋ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ

 

ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.

 

ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ ಕೋರ್ಸುಗಳು ನಿಯಮಿತ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಕೋರ್ಸುಗಳು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.