ಕುಲಪತಿಗಳು
ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಸುರೇಶ ವಿ. ನಾಡಗೌಡರ

 

ಕುಲಪತಿಗಳು (ಪ್ರ)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗದಗ

:vc.ksrdpru@gmail.com , svnadagoudar@rediffmail.com